Talia Feder

Senior Counsel

4800 – 100 King Street West
Toronto, Ontario, M5X 2A2